SK系列铝电解电容-更长寿命

  • 高频下具有较低的阻抗,以达到更高的纹波电流
  • 比GT系列更高的纹波电流
  • 耐温可达105℃
  • 寿命:6000-10000小时
  • 推荐用于LED驱动器,开关电源等
料号/PN 额定电压 电容量 公差 纹波电流 寿命 直径 高度
ESK477M0JE12RR 6.3V 470μF ±20% 540mA 6000H 6.3mm 12mm
ESK827M0JF12RR 6.3V 820μF ±20% 945mA 8000H 8mm 12mm
ESK108M0JF16RR 6.3V 1000μF ±20% 1250mA 9000H 8mm 16mm
ESK128M0JG1BRR 6.3V 1200μF ±20% 1330mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK158M0JF20RR 6.3V 1500μF ±20% 1500mA 9000H 8mm 20mm
ESK188M0JG16RR 6.3V 1800μF ±20% 1760mA 10000H 10mm 16mm
ESK278M0JG20RR 6.3V 2700μF ±20% 1960mA 10000H 10mm 20mm
ESK338M0JG25RR 6.3V 3300μF ±20% 2250mA 10000H 10mm 25mm
ESK398M0JI20RR 6.3V 3900μF ±20% 2480mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK478M0JI25RR 6.3V 4700μF ±20% 2900mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK568M0JI30RR 6.3V 5600μF ±20% 3450mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK688M0JI35RR 6.3V 6800μF ±20% 3570mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK688M0JK20RR 6.3V 6800μF ±20% 3250mA 10000H 16mm 20mm
ESK828M0JK25RR 6.3V 8200μF ±20% 3630mA 10000H 16mm 25mm
ESK337M1AE12RR 10V 330μF ±20% 700mA 7000H 6.3mm 12mm
ESK567M1AF12RR 10V 560μF ±20% 1200mA 9000H 8mm 12mm
ESK687M1AF16RR 10V 680μF ±20% 1600mA 10000H 8mm 16mm
ESK827M1AG1BRR 10V 820μF ±20% 1700mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK108M1AF20RR 10V 1000μF ±20% 1960mA 10000H 8mm 20mm
ESK128M1AG16RR 10V 1200μF ±20% 2200mA 10000H 10mm 16mm
ESK188M1AG20RR 10V 1800μF ±20% 2500mA 10000H 10mm 20mm
ESK228M1AG25RR 10V 2200μF ±20% 2900mA 10000H 10mm 25mm
ESK278M1AI20RR 10V 2700μF ±20% 2600mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK338M1AI25RR 10V 3300μF ±20% 3200mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK478M1AI30RR 10V 4700μF ±20% 3660mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK478M1AK20RR 10V 4700μF ±20% 3330mA 10000H 16mm 20mm
ESK568M1AI35RR 10V 5600μF ±20% 4120mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK568M1AK25RR 10V 5600μF ±20% 3810mA 10000H 16mm 25mm
ESK277M1CE12RR 16V 270μF ±20% 700mA 7000H 6.3mm 12mm
ESK477M1CF12RR 16V 470μF ±20% 1200mA 9000H 8mm 12mm
ESK567M1CF16RR 16V 560μF ±20% 1600mA 10000H 8mm 16mm
ESK687M1CG1BRR 16V 680μF ±20% 1700mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK827M1CF20RR 16V 820μF ±20% 1960mA 10000H 8mm 20mm
ESK108M1CG16RR 16V 1000μF ±20% 2000mA 10000H 10mm 16mm
ESK158M1CG20RR 16V 1500μF ±20% 2500mA 10000H 10mm 20mm
ESK188M1CG25RR 16V 1800μF ±20% 2900mA 10000H 10mm 25mm
ESK228M1CI20RR 16V 2200μF ±20% 2600mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK278M1CI25RR 16V 2700μF ±20% 3200mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK338M1CI30RR 16V 3300μF ±20% 3660mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK338M1CK20RR 16V 3300μF ±20% 3330mA 10000H 16mm 20mm
ESK398M1CI35RR 16V 3900μF ±20% 4120mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK478M1CK25RR 16V 4700μF ±20% 3810mA 10000H 16mm 25mm
ESK157M1EE12RR 25V 150μF ±20% 700mA 7000H 6.3mm 12mm
ESK337M1EF12RR 25V 330μF ±20% 1200mA 9000H 8mm 12mm
ESK397M1EF16RR 25V 390μF ±20% 1600mA 10000H 8mm 16mm
ESK477M1EG1BRR 25V 470μF ±20% 1700mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK567M1EF20RR 25V 560μF ±20% 1960mA 10000H 8mm 20mm
ESK687M1EG16RR 25V 680μF ±20% 2000mA 10000H 10mm 16mm
ESK687M1EG16RR 25V 680μF ±20% 2000mA 10000H 10mm 16mm
ESK108M1EG20RR 25V 1000μF ±20% 2500mA 10000H 10mm 20mm
ESK128M1EG25RR 25V 1200μF ±20% 2900mA 10000H 10mm 25mm
ESK158M1EI20RR 25V 1500μF ±20% 1600mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK188M1EI25RR 25V 1800μF ±20% 3200mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK228M1EI30RR 25V 2200μF ±20% 3660mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK228M1EK20RR 25V 2200μF ±20% 3330mA 10000H 16mm 20mm
ESK278M1EI35RR 25V 2700μF ±20% 4120mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK338M1EK25RR 25V 3300μF ±20% 3810mA 10000H 16mm 25mm
ESK107M1VE12RR 35V 100μF ±20% 700mA 7000H 6.3mm 12mm
ESK187M1VF12RR 35V 180μF ±20% 1200mA 9000H 8mm 12mm
ESK227M1VF16RR 35V 220μF ±20% 1600mA 10000H 8mm 16mm
ESK277M1VG1BRR 35V 270μF ±20% 1700mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK337M1VF20RR 35V 330μF ±20% 1960mA 10000H 8mm 20mm
ESK397M1VG16RR 35V 390μF ±20% 2000mA 10000H 10mm 16mm
ESK567M1VG20RR 35V 560μF ±20% 2500mA 10000H 10mm 20mm
ESK687M1VG25RR 35V 680μF ±20% 2900mA 10000H 10mm 25mm
ESK827M1VI20RR 35V 820μF ±20% 2600mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK128M1VI25RR 35V 1200μF ±20% 3200mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK158M1VI30RR 35V 1500μF ±20% 3660mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK158M1VK20RR 35V 1500μF ±20% 3330mA 10000H 16mm 20mm
ESK188M1VI35RR 35V 1800μF ±20% 4120mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK188M1VK25RR 35V 1800μF ±20% 3810mA 10000H 16mm 25mm
ESK566M1HE12RR 50V 56μF ±20% 500mA 7000H 6.3mm 12mm
ESK107M1HF12RR 50V 100μF ±20% 950mA 9000H 8mm 12mm
ESK127M1HF16RR 50V 120μF ±20% 1230mA 10000H 8mm 16mm
ESK157M1HG1BRR 50V 150μF ±20% 1280mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK187M1HF20RR 50V 180μF ±20% 1580mA 10000H 8mm 20mm
ESK227M1HG16RR 50V 220μF ±20% 1650mA 10000H 10mm 16mm
ESK337M1HG20RR 50V 330μF ±20% 2060mA 10000H 10mm 20mm
ESK397M1HG25RR 50V 390μF ±20% 2420mA 10000H 10mm 25mm
ESK477M1HI20RR 50V 470μF ±20% 2300mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK687M1HI25RR 50V 680μF ±20% 2800mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK827M1HI30RR 50V 820μF ±20% 3370mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK827M1HK20RR 50V 820μF ±20% 3070mA 10000H 16mm 20mm
ESK108M1HI35RR 50V 1000μF ±20% 3810mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK108M1HK25RR 50V 1000μF ±20% 3510mA 10000H 16mm 25mm
ESK826M1JF12RR 63V 82μF ±20% 720mA 8000H 8mm 12mm
ESK107M1JF16RR 63V 100μF ±20% 990mA 9000H 8mm 16mm
ESK127M1JG1BRR 63V 120μF ±20% 990mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK157M1JF20RR 63V 150μF ±20% 1200mA 9000H 8mm 20mm
ESK187M1JG16RR 63V 180μF ±20% 1200mA 10000H 10mm 16mm
ESK277M1JG20RR 63V 270μF ±20% 1570mA 10000H 10mm 20mm
ESK277M1JI16RR 63V 270μF ±20% 1570mA 10000H 12.5mm 16mm
ESK337M1JG25RR 63V 330μF ±20% 1990mA 10000H 10mm 25mm
ESK397M1JI20RR 63V 390μF ±20% 1990mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK477M1JI25RR 63V 470μF ±20% 2460mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK567M1JI30RR 63V 560μF ±20% 2760mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK567M1JK20RR 63V 560μF ±20% 2380mA 10000H 16mm 20mm
ESK687M1JI35RR 63V 680μF ±20% 3040mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK827M1JK25RR 63V 820μF ±20% 2890mA 10000H 16mm 25mm
ESK476M1KF12RR 80V 47μF ±20% 620mA 8000H 8mm 12mm
ESK566M1KF16RR 80V 56μF ±20% 780mA 9000H 8mm 16mm
ESK686M1KG1BRR 80V 68μF ±20% 780mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK826M1KF20RR 80V 82μF ±20% 1040mA 9000H 8mm 20mm
ESK107M1KG16RR 80V 100μF ±20% 1040mA 10000H 10mm 16mm
ESK157M1KG20RR 80V 150μF ±20% 1430mA 10000H 10mm 20mm
ESK157M1KI16RR 80V 150μF ±20% 1430mA 10000H 12.5mm 16mm
ESK187M1KG25RR 80V 180μF ±20% 1620mA 10000H 10mm 25mm
ESK227M1KI20RR 80V 220μF ±20% 1750mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK277M1KI25RR 80V 270μF ±20% 2210mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK337M1KI30RR 80V 330μF ±20% 2400mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK337M1KK20RR 80V 330μF ±20% 1950mA 10000H 16mm 20mm
ESK397M1KI35RR 80V 390μF ±20% 2600mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK477M1KI40RR 80V 470μF ±20% 2860mA 10000H 12.5mm 40mm
ESK477M1KK25RR 80V 470μF ±20% 2430mA 10000H 16mm 25mm
ESK477M1KL20RR 80V 470μF ±20% 2270mA 10000H 18mm 20mm
ESK567M1KK3ARR 80V 560μF ±20% 2640mA 10000H 16mm 31.5mm
ESK687M1KK3ERR 80V 680μF ±20% 2860mA 10000H 16mm 35.5mm
ESK687M1KL25RR 80V 680μF ±20% 2500mA 10000H 18mm 25mm
ESK827M1KK40RR 80V 820μF ±20% 3510mA 10000H 16mm 40mm
ESK827M1KL3ARR 80V 820μF ±20% 2860mA 10000H 18mm 31.5mm
ESK108M1KL3ERR 80V 1000μF ±20% 3510mA 10000H 18mm 35.5mm
ESK128M1KL40RR 80V 1200μF ±20% 3860mA 10000H 18mm 40mm
ESK336M2AF12RR 100V 33μF ±20% 620mA 8000H 8mm 12mm
ESK476M2AF16RR 100V 47μF ±20% 780mA 9000H 8mm 16mm
ESK566M2AG1BRR 100V 56μF ±20% 780mA 9000H 10mm 12.5mm
ESK686M2AF20RR 100V 68μF ±20% 1040mA 9000H 8mm 20mm
ESK826M2AG16RR 100V 82μF ±20% 1040mA 10000H 10mm 16mm
ESK107M2AG20RR 100V 100μF ±20% 1430mA 10000H 10mm 20mm
ESK107M2AI16RR 100V 100μF ±20% 1430mA 10000H 12.5mm 16mm
ESK127M2AG25RR 100V 120μF ±20% 1620mA 10000H 10mm 25mm
ESK157M2AI20RR 100V 150μF ±20% 1750mA 10000H 12.5mm 20mm
ESK227M2AI25RR 100V 220μF ±20% 2210mA 10000H 12.5mm 25mm
ESK277M2AI30RR 100V 270μF ±20% 2400mA 10000H 12.5mm 30mm
ESK277M2AK20RR 100V 270μF ±20% 1950mA 10000H 16mm 20mm
ESK337M2AI35RR 100V 330μF ±20% 2600mA 10000H 12.5mm 35mm
ESK397M2AI40RR 100V 390μF ±20% 2860mA 10000H 12.5mm 40mm
ESK397M2AK25RR 100V 390μF ±20% 2430mA 10000H 16mm 25mm
ESK397M2AL20RR 100V 390μF ±20% 2270mA 10000H 18mm 20mm
ESK477M2AK3ARR 100V 470μF ±20% 2640mA 10000H 16mm 31.5mm
ESK477M2AL25RR 100V 470μF ±20% 2500mA 10000H 18mm 25mm
ESK567M2AK3ERR 100V 560μF ±20% 2860mA 10000H 16mm 35.5mm
ESK567M2AL3ARR 100V 560μF ±20% 2860mA 10000H 18mm 31.5mm
ESK687M2AK40RR 100V 680μF ±20% 3510mA 10000H 16mm 40mm
ESK687M2AL3ERR 100V 680μF ±20% 3510mA 10000H 18mm 35.5mm
ESK827M2AL40RR 100V 820μF ±20% 3860mA 10000H 18mm 40mm